Onze manier van leven

Wapen

De Karmel van het Goddelijke Hart van Jezus heeft – zoals elke Orde en elke Congregatie – zijn eigen speciale manier van leven en zijn eigen geest. Het wapenschild drukt deze geest uit met bewonderenswaardige schoonheid en helderheid.

Het wapen bestaat uit twee velden: een van bruin en de andere van geelachtig wit. De eerste toont een zilveren ster en de andere twee gouden sterren.

Het veld van bruin staat voor nederigheid en boete; de zilveren ster vertegenwoordigt de levende leden van Karmel die nederigheid en boete beoefenen.

Het witte veld symboliseert “de dauw uit de hemel”, de moeder van God. Een van de twee gouden sterren staat voor de heiligen van de Karmel van de oude wet en de andere voor de heiligen van de Karmel van de nieuwe wet.

De heilige Teresa voegde het kruis toe om de leden van de Karmel in vuur en vlam te zetten met een grotere liefde voor het kruis.

De kroon boven de sterren symboliseert de deugden van de moeder van God. Ze schijnen als de sterren en zouden alle leden moeten aansporen om ze na te volgen.

De hand van de heilige profeet Elia, ‘de vader van alle karmelieten’, die het zwaard draagt, duidt op de vurige ijver die zich uitdrukt: ‘Vurig heb ik geijverd voor Uw huis.’

De doornen vertegenwoordigen het lijden dat het Mystieke Lichaam van Jezus Christus, de Kerk, moet doorstaan ​​vanwege het onrecht, de ketterij en het ongeloof, de afvalligheid en de onverschilligheid van haar leden. Deze doornen moeten een nieuwe vurigheid aanwakkeren in de Karmel van het Goddelijke Hart van Jezus, zodat de leden zichzelf als slachtoffers aan God zullen aanbieden, met dezelfde geest van opoffering en heldhaftige moed die de heiligen van de Karmel hebben getoond, niet alleen voor de lauwe en ontrouwe leden van de Heilige Kerk, maar ook voor de zielen van alle ongelovigen die zo wreed uit het Hart van Jezus worden gerukt.

Net zoals het bloedige martelaarschap een bron was van prachtige zegeningen voor de verbreiding van het Geloof, zo heeft ook het bloedeloze martelaarschap van gelovige religieuzen te allen tijde niet alleen de Kerk van haar ketenen bevrijd, maar ook onnoemelijke zielen voor haar gewonnen.

Elke Karmelietes van het Goddelijke Hart van Jezus moet de betekenis van haar Wapenschild diep in haar hart drukken en, gevormd door de betekenis ervan, een heroïsche slachtofferziel worden. In zo’n ziel ontwikkelt de geest van de Karmel zijn mooiste bloemen, zodat zij die nu een Zilveren Ster is, een Gouden Ster in de hemel mag zijn, en daar, als Heilige, God verheerlijken en prijzen in alle eeuwigheid.

Wapen

Habijt

Als teken van onze religieuze toewijding dragen de Karmelieten van het Goddelijk Hart van Jezus een religieus habijt: een symbool van onze transformatie in Jezus Christus.

Ons habijt is bruin. Deze kleur van de aarde symboliseert de innerlijke armoede, nederigheid en eenvoud die nodig zijn om een ​​vreugdevol Karmelietenleven te leiden.

Ons bruine scapulier wordt over het habijt heen gedragen en is een symbool van onze toewijding aan Maria. Zij, Onze Lieve Vrouw van de Karmel, schonk dit geschenk aan de Karmelorde als een belofte van haar aanwezigheid en bescherming in tijden van beproeving.

Onze zwarte riem is een symbool van onze behoefte aan goddelijke kracht bij het naleven van het Karmelitisch ideaal: “God heeft mij omgord met kracht” (Ps. 18:33).

Onze zwarte sluier is een symbool van onze gelofte van kuisheid en onze toewijding aan God. Wij zijn bruiden van Christus.

Onze rozenkrans is een symbool van ons leven van gebed en toewijding aan Onze Lieve Vrouw.

Het professiekruis is een symbool van de overweldigende liefde van Jezus Christus en onze oproep om te getuigen van Zijn liefde door middel van zichzelf schenkende liefdadigheid.

Onze witte mantel is een symbool van onze ijver voor zielen en de geest van onze Karmelietenvader, St. Elia: “Met ijver heb ik geijverd voor de Heer God der heerscharen” (1 Kon. 19:14). Het is ook een symbool van de zuiverheid van het hart die nodig is om de tegenwoordigheid van God binnen te gaan.

Habijt

Onze manier van leven

Het beeld van Christus dat alle Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus verenigt, is het Hart van Onze Heer. Dit is de bron van onze liefde en het middelpunt van ons leven. Door onze contemplatie van zijn oneindige liefde, worden we vervuld van zijn liefde en voelen we de behoefte om deze liefde met anderen te delen. Aangezien onze werken en diensten voortkomen uit een verbintenis met onvoorwaardelijke liefde, worden onze apostolaten gekenmerkt door een beschikbaarheid om alle mensen te dienen, vooral de armen en verlatenen. Elke Karmelietes van het Goddelijke Hart van Jezus neemt deel aan de missie van de Katholieke Kerk door middel van de unieke en totale reactie van haar hart op het Goddelijke Hart.

De Karmelietessen van het GoddelijkHart van Jezus erkennen de katholieke kerk als de bruid van Christus en zijn mystieke lichaam. Zij is onze moeder en wij gehoorzamen haar leergezag met kinderlijke trouw. Verenigd met de heilige Teresa van Jezus, de hervormer van de Karmel en kerklerares, roepen onze harten uit: “Ik ben een dochter van de Kerk!” Christenen worden door hun doop tot de gemeenschap van de kerk geroepen. Door haar religieuze toewijding verdiept de Karmelitietes van het Goddelijk Hart van Jezus haar doopbeloften en belooft ze onze Heer te volgen en deel te nemen aan Zijn missie om zielen te redden. Ze erkent dat de kerk, in haar diepste kern, een missionaire kerk is. Het hart van de Karmelietes verlangt ernaar deel te nemen aan de zending van de kerk. Daarom zijn onze apostolische en liefdadigheidswerken essentiële elementen van ons religieuze leven en zijn ze verenigd met de liefde en zorg van de Kerk voor elke ziel. “We zijn geboren uit de ijver voor de zielen van onze Moeder-stichteres”, zalige Maria Teresa van de heilige Jozef (Constituties 54). Ons gebedsleven is intrinsiek verbonden met het gebed van de Kerk; de heiliging en het werk van priesters is een van onze grootste intenties.

De geest van de Karmel is een geest van het gebed: een karmeliet getuigt van de aanwezigheid van God. Het gebed van contemplatie, starend naar Degene van wie we weten dat Hij van ons houdt, is de grootste wens, prioriteit en daad van ons leven. Dit gebed verenigt ons met God en stelt Hem in staat zielen te redden door ons leven. Hij is de wijnstok; wij zijn de ranken: onze contemplatie is een dienst aan de kerk en de wereld. Als religieuze gemeenschap bidden we gemeenschappelijk en verenigen we ons met de gebeden van de kerk en de behoeften van de wereld. We komen dagelijks samen voor het Heilig Misoffer, het reciteren van het Goddelijke Officie en twee periodes van stille meditatie: “Waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in hun midden” (Mt 18:20 ).
De heilige eucharistie is de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven. We erkennen de viering van de Heilige Eucharistie als een deelname aan het Offer van het Nieuwe Verbond, de volmaakte offerande van de Zoon aan de Vader. Geroepen om eerherstel te brengen aan het Goddelijk Hart, verenigen we ons geprofeste leven, ons gebed, onze boete, ons apostolisch werk – onszelf – met de Zoon als een offer aan de Vader. Als ware en trouwe bruid van haar goddelijke echtgenote en als icoon van de kerk ontvangt de karmelietes van het Goddelijk Hart van Jezus dagelijks het lichaam, het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Jezus Christus en tracht haar gemeenschap met de Heilige Eucharistie gedurende de dag door regelmatige bezoeken aan de kapel. Deze viering van de heilige eucharistie omvat ook de eucharistische aanbidding, waarbij we kijken naar “Degene van wie we weten dat hij van ons houdt”. Onze aanbidding van het lichaam van Christus zorgt er tegelijkertijd voor dat we meer aandacht hebben voor onze Heer die aanwezig is in het vlees van onze broeders en zusters in nood. Zo ontvangt onze contemplatief-apostolische geest zijn voeding en bereikt hij zijn vervulling in de Eucharistie: Bron en Hoogepunt!

Een van de drie charisma’s van zl. Maria Terese is de familie geest. Zoals ons religieuze leven getuigt van het innerlijke leven van de Drie-eenheid, is onze familiegeest een eenheid die verschillen viert. Als we de waardigheid en gaven van elke zuster erkennen en groeien in wederzijds begrip en liefde, getuigen we van de liefde van God en de eenheid van de Geest. Wat ons allemaal verenigt, is onze gedeelde genade en missie, het charisma van onze Carmel D.C.J. Ons gemeenschapsleven, onze gezinszin “is niet alleen een middel om een ​​doel te bereiken; het is eerder gewoon de manier om ons religieuze leven ten volle te leven” (Constituties 95). De uitingen van liefde in ons apostolaat zijn een verlengstuk van de liefde die we delen in onze gemeenschap: het is waar we leren om barmhartigheid, nederigheid, vergeving, geduld en alle deugden die Jezus Christus belichaamt te beoefenen. Deze familiegeest die we van onze stichteres hebben gekregen, is gebaseerd op ‘onze gehechtheid aan Jezus Christus die we delen, evenals onze wens om te reageren op het gebed van onze Heer om eenheid, omdat onze eenheid een apostolische dimensie heeft:’ Zodat de wereld mag geloven ‘(Joh. 17:21) (Constituties 94).

Ons apostolisch leven bestaat uit werk voor de redding van zielen tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus. Onze apostolaten zijn bedoeld om de wens van zl. Maria Teresa te vervullen, om het contemplatieve leven van de Karmel tot leven te brengen in het apostolaat. We zijn geestelijke moeder die voor zielen een thuis in het Goddelijk Hart verzorgen. Aangezien de Karmel van het Goddelijke Hart van Jezus een internationale congregatie is, zijn deze huizen – weeshuizen, seniorenhuizen, kinderdagverblijven, enz. – aangepast aan de behoeften van de mensen die we dienen; de armen en verlatenen krijgen altijd onze speciale aandacht. In de geest van zl. Maria Teresa is ons apostolaat niet gebonden aan fysieke structuren. Het belangrijkste doel van Carmel DCJ is missie. We brengen het evangelie van Jezus Christus en de liefde van het goddelijk hart naar iedereen die we tegenkomen.